Karistusõigus. Üldosa

Ava otsing

LÜHENDID

AJIL - American Journal of International Law
alt - alternatiiv
Aufl - Auflage
AT - Allgemeiner Teil
BrB - Brottsbalk
Ed - Editor
EIK - Euroopa Inimõiguste Kohus
EIÕK - Euroopa inimõiguste konventsioon
EKI - Eesti Keele Instituut
EL - Euroopa Liit
EN - Euroopa Nõukogu
FS - Festschrift
GA - Goltdammer’s Archiv für Strafrecht
GiP - Gossudarstvo i pravo
GK (I, II, III, IV) - Genfi 12.8.1949. a sõjategevuses mitteosalevate isikute kaitse konventsioonid
HRRS - Online-Zeitschrift und Rechtsprechungsdatenbank, www.hrr-strafrecht.de
Hrsg - Herausgeber
JA - Juristische Arbeitsblätter
JN - ÜRO julgeolekunõukogu
JZ - Juristenzeitung
JT - Jugoslaavia tribunal, endise Jugoslaavia rahvusvaheline kriminaaltribunal
JuS - Juristische Schulung
KK - Keel ja Kirjandus
komm - kommenteeritud
LP (I, II) - Genfi 12.8.1949. a konventsioonide 8.6.1977. a lisaprotokollid I ja II
ls - lause
MLR - Military Law Review
MPI - Max-Planck-Institut für Strafrecht
NJ - Neue Justiz
NJW - Neue Juristische Wochenschrift
- Nõukogude Õigus
RHK - rahvusvaheline haiguste klassifikatsioon (rhk.sm.ee)
RuT - Rwanda kriminaaltribunal
RVK - Rahvusvaheline Kohus (International Court of Justice ICJ)
RVKK - Rahvusvaheline Kriminaalkohus (International Criminal Court ICC)
RÕK - rahvusvahelise õiguse komisjon (International Law Commission ILC)
StGB - Strafgesetzbuch
StPO - Strafprozessordnung
ZRP - Zeitschrift für Rechtspolitik
ZStW - Zeitschrift für die gesamte Strafrechtswissenschaft
TRÜ - Tartu Riiklik Ülikool
- Tartu Ülikool
UNMIK - Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni ajutine valitsusmissioon Kosovos
UNS - Uus Nuhtlusseadustik
UNTAET - Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni üleminekuvalitsus Ida-Timoris
vlj - väljaanne
vnr - veerenumber
VNS - Vana Nuhtlusseadustik
ÕK - Õiguskeel (paberkandjal: Tallinn: Juura. Arvutivõrgus: [Link]
ÜRO - Ühinenud Rahvaste Organisatsioon

Sisu lugemiseks peab teil olema kehtiv tellimus ning juurdepääsuks sisenege Smart-ID, Mobiil-ID või ID-kaardiga.

Registreeruge siin