Karistusõigus. Üldosa

Ava otsing

Karistusõigus. Üldosa

Käesolevaga jõuab lugejani karistusõiguse üldosa õpiku uus väljaanne. Õpik vastab põhiliselt bakalaureuseastme karistusõiguse üldkursuse tasemele, kuid on üksikküsimustes kasutatav valikkursustes ka magistri- ja doktoriastmes.

Eelmise väljaandega võrreldes on raamatu mahtu oluliselt kärbitud, eelkõige kriminaalpoliitikasse puutuvate küsimuste osas (nt õigushüve mõiste ja erinevad käsitlused). Välja on jäetud ka mitmete õigussüsteemide süüteomõisteid puudutav osa (Vene, Prantsuse ja Angloameerika karistusõigus). Mõistagi on kasutatud uuemat kirjandust ning Riigikohtu lahendeid. Raamat on endiselt varustatud märksõnalise sisujuhiga.

Iga peatüki lõpus on tabelid ja skeemid. Joonealuses viites toodud kirjandusallikas on lühendatud, selle täisviide sisaldub kirjanduse loetelus. Kui paragrahvi juures ei ole märgitud seadust, peetakse silmas karistusseadustiku sätet. Viitamisel seadustiku kommentaarile või õpikule tuuakse kõigepealt ära paragrahvi või peatüki number ning pärast kaldkriipsu kommentaari või veerenumber. Kaasused pärinevad Riigikohtu praktikast ja kirjandusest, nimed on muudetud. Kaasused on nummerdatud peatüki piires, nt K.I.1 tähendab 1. peatüki kaasust nr 1.

E. Elkind on kirjutanud peatüki XIV, A. Parmas XV, P. Pikamäe VI.5, P. Randma XII.4 ning J. Sootak peatükid I–V, VI.1–4, VII–XI, XII.1–3, 5–6 ja XIII.

Käsikiri on lõpetatud 15. augusti 2018. a seisuga.

Koostaja


AUTOR
  • Jaan Sootak
Raamatu ilmumisaeg
  • 2018